piątek, 21 stycznia 2022

Babcina maszyna do szycia
Grandma's sewing machine

  Witajcie!

Dziś Dzień Babci - święto ustanowione 21 stycznia dla podziękowania babciom za ich opiekę i bezinteresowną miłość. Kto może, pędzi dziś do babci z życzeniami, prezentami, kwiatami. Kto nie może, dzwoni. A osoby takie jak ja, które już nie mają babci, wspominają najpiękniejsze chwile spędzone z nią, kiedy jeszcze była... Choć ja od lat celebruję Dzień Babci z moimi dziećmi. 

To dobry moment na złożenie życzeń naszym kochanym Babciom, Babuniom. Niech nam żyją w zdrowiu jak najdłużej. Niech nie bolą je kolana, na które tak chętnie siadają wnuczęta. Niech serca mają nadal tak pełne miłości, a głowy tak pełne pomysłów na zabawy.

Dziękujemy dziś Babciom za wszystkie cudowne wspomnienia dzieciństwa. Za wycałowane i wychuchane każde zdarte kolano. Za przygotowywanie naszych ulubionych smakołyków. Za miliony całusów i przytulasów.

Hello Friends!

Today in Poland is Grandmother's Day - a holiday established on 21st January to thank grandmothers for their care and selfless love. Whoever can, rushes to their grandmother today with wishes, gifts, flowers. Those who cannot, call. And people like me, who no longer have a grandmother, remember the most beautiful moments spent with her when she was still around... Although I have been celebrating Grandmother's Day with my children for years. 

It's a good time to wish our dear grandmas and grannys. May they live as long as possible in good health. May their knees, which the grandchildren are so eager to sit on, not hurt. May their hearts continue to be so full of love and their heads so full of ideas for fun.

Thank you, Grandmas, for all the wonderful memories of childhood. For kissing and cuddling every skinned knee. For preparing our favourite treats. For the millions of kisses and hugs.

***********

Jakie są Wasze wspomnienia związane z babciami? Ja miałam tylko jedną. Druga zmarła, kiedy byłam bardzo mała. Babcia Marysia często pojawia się w moich wspomnieniach pochylona nad maszyną do szycia, przy której powstawało wszystko, co nam wnukom się zamarzyło.

What are your memories of your grandmothers? I only had one. The other one died when I was very young. Grandma Marysia often appears in my memories leaning over the sewing machine, which created everything our grandchildren dreamed of.


Paulina MaloMalo.pl zaczarowała naszą maszynę hdf we wspomnienie starej babcinej maszyny do szycia. Ale możecie wykonać taką w prezencie dla krawcowej czy każdej miłośniczki starych sprzętów czy poprostu zakochanej w projektach mixed-mediowych.

Baza maszyny HDF została postarzona metalicznymi farbami akrylowymi i porporiną. Trójwymiarowe zdobienia powstały poprzez zastosowanie masek i pasty strukturalnej oraz koronki. Całość została chlapnięta białym splashem.

Paulina MaloMalo.pl has enchanted our hdf machine into a memory of her grandma's old sewing machine. But you can make one as a gift for a seamstress or any lover of old equipment or just in love with mixed-media projects.

The HDF machine base has been aged with metallic acrylic paints and porporina. Three-dimensional decorations were created by using masks and structural paste and lace. The whole was splashed with white splashes.
Paulina użyła / Paulina used:wtorek, 18 stycznia 2022

Zestaw kartek na Chrzest Święty
Christening card set

Witajcie!

Chrzest Święty to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdej rodziny. Rodzice chrzestni 
i zaproszeni goście chcą złożyć życzenia opieki bożej w jak najpiękniejszej formie. Najczęściej wybór pada na kartkę, która staje się unikalną pamiątką tego wyjątkowego dnia. Dla jednych na takiej kartce - dla podkreślenia rangi i charakteru wydarzenia - nie może zabraknąć symboli sakramentu chrztu. Inni wybierają kartki z elementami nawiązującymi do dzieciństwa. W naszej ofercie znajdziecie szeroki wybór tekturek dedykowanych sakramentowi chrztu, które spełnią oczekiwania obu grup.
W swojej pierwszej inspiracji dla Laserowe Love Magda Lulaczkowo przygotowała kartki na chrzest dla dziewczynki w 3 różnych formatach. Do ozdobienia każdej z kartek wykorzystała wspaniałe tekturki Laserowe Love, napis „Mój Chrzest Święty”, tekturkę z zestawu ornamentów, a także ażurowe listeczki piwonii.  Magda postawiła na grafiki dziecięce, przez co kartki są bardzo podobne, ale dzięki tekturkom każda jest niepowtarzalna.
Tekturkom Laserowe Love towarzyszą papiery Lexi Design. I to aż z czterech kolekcji - Vintage Baby Girl, Mysterious Unicorn, Shabby Winter, Fairy Tales. Te kartki są wspaniałym dowodem tego, że nasze tekturki tworzą wymarzony duet z papierami Lexi Design, że kolekcje papierów i tekturek świetnie uzupełniają się kolorystycznie i stylistycznie.

Hello Friends!

Christening is a very important event in every family's life. Godparents and invited guests want to express their wishes for God's care in the most beautiful form possible. Most often the choice falls on a card, which becomes a unique souvenir of this special day. For some, such a card - to emphasize the rank and nature of the event - can not miss the symbols of the Sacrament of Baptism. Others choose cards with elements referring to childhood. In our offer you will find a wide selection of chipboards dedicated to the sacrament of baptism, which will meet the expectations of both groups.

In her first inspiration for Laserowe Love Magda Lulaczkowo prepared christening cards for a girl in 3 different formats. To decorate each of the cards she used gorgeous Laserowe Love chipboards, the inscription "My Christening", chipboard from the ornament set and also openwork peony leaves.  Magda decided to use children's graphics, so the cards are very similar, but thanks to the chipboard each is unique.

Laserowe Love chipboards are accompanied by Lexi Design papers. And that's from as many as four collections - Vintage Baby Girl, Mysterious Unicorn, Shabby Winter, Fairy Tales. These cards are a great proof that our chipboards create a dream duet with Lexi Design papers, that collections of papers and chipboards perfectly complement each other in color and style.


Magda użyła / Magda used:
niedziela, 16 stycznia 2022

Uskrzydlona ramka HDF
Winged hdf frame

Witajcie!

Z czym kojarzy się Wam styl steampunk? Wizualnie dominują elementy mechaniczne - trybiki, zębatki. Mogą im towarzyszyć motywy fantastyczne lub metaforyczne: skrzydła, serca, kwiaty.
Steampunk to kontrastowe postrzeganie nowoczesności, techniki i czynników ludzkich, tajemniczych.
Taki kontrast zauważymy w debiutanckiej inspiracji naszej projektantki Angélique Boule de scrap. Angélique sięgnęła po naszą hdf-ową ramkę z ornamentem, na której ułożyła uskrzydloną kompozycję pełną naszych tekturek. Powstał projekt mixed-mediowy z zastosowaniem różnych technik: malowania, tuszowania, embossingu, stemplowania. Co nieczęsto spotykane - klimatom vintage i steampunk towarzyszą metaliczne kolory.
Mixed media to zwykle wiele warst, różne preparaty. Nasze bazy hdf i tekturki doskonale znoszą malowanie, nakładanie kolejnych warstw, nagrzewanie, moczenie, suszenie.

Hello Friends!

What do you associate steampunk style with? Mechanical elements dominate visually - cogs, gears. They can be accompanied by fantastic or metaphorical motifs: wings, hearts, flowers.
Steampunk is a contrasting perception of modernity, technology and human, mysterious factors.
Such a contrast can be seen in the debut inspiration of our designer Angélique Boule de scrap. Angélique reached for our hdf ornament frame, on which she arranged a winged composition full of our chipboards. The result was a mixed-media project using various techniques: painting, inking, embossing and stamping. What's unusual - vintage and steampunk atmosphere is accompanied by metallic colors.
Our hdfelements and chipboards are just perfect for mixed-media. You can paint them, add many layers, heat them up, wet them, dry them and they are still in perfect shape.

Angelique użyła / Angelique used:

piątek, 14 stycznia 2022

Kartka sztalugowa z okazji I Komunii Świętej
Easel card to celebrate the First Holy Communion

Witajcie! W kalendarzu styczeń, środek zimy, a u nas maj. Tak to już jest z nami scraperkami, że wyprzedzamy czas. I ścigamy się wymyślając nowe pomysły na kartki. Aneta Manufaktura Anety w swojej debiutanckiej inspiracji sięgnęła po nasze stemple, i to aż trzy. Jej kartka sztalugowa z okazji Pierwszej Komunii Świętej dla chłopca prezentuje, jak pięknie łączą się nasze tekturki z elementami wycinanymi z setów i kolorowanymi stemplami. Powstała cudowna warstwowa kompozycja, której bazę stworzyły papiery z kolekcji Together Forever naszej siostrzanej Lexi Design. A następnie na ażurowej tekturkowej ramce ułożony został wianek z pokolorowanych kredkami akwarelowymi odbitek liści oraz wianka wyciętego z kolekcji Together Forever. Wzrok przykuwa pokolorowany  kredkami chłopiec z aniołem. Po otwarciu kartka opiera się o wypukły element zamontowany na wewnętrznej stronie kartki, na którym znajduje się napis z życzeniami. Taka kartka będzie wyjątkową pamiątką nie tylko uwagi na jej urodę. Przede wszystkim dlatego, że można ją wygodnie postawić gdzieś na półce, tak, by cały czas cieszyła oczy. Hello Friends!

In the calendar January, the middle of winter, and here it is May. That's how it is with us scrapers, that we are ahead of time. And we race to come up with new ideas for cards. Aneta Manufaktura Anety in her debut inspiration reached for our stamps, and she used three of them. Her First Communion easel card for a boy shows how beautifully our chipboards combine with elements cut from sets and coloured stamps. She created a wonderful layered composition, which was based on papers from Together Forever collection by our sister company Lexi Design. Then, on an openwork cardboard frame, a garland was arranged with watercoloured leaf prints and a garland cut out from the Together Forever collection. A boy with an angel colored with crayons catches the eye. After opening the card rests on a convex element mounted on the inner side of the card, on which there is an inscription with wishes. Such a card will be a unique keepsake not only because of its beauty. Most of all because you can put it easily on a shelf and please the eye with it.

Aneta użyła / Aneta used:

wtorek, 11 stycznia 2022

Kartki dla babci i dziadka w stylu vintage
Vintage cards for Grandparents

Witajcie! Czasem sytuacja zaskakuje nas i okazuje się, że nie mamy papierów, które dedykowane są okazji, na którą mamy wykonać kartki. Jeśli tylko macie pod ręką papiery Laserowe Love, jesteście uratowani. Nasze kolekcje są tak bogate w dodatki, że bez trudu stworzycie prace dla każdego. Nasza projektantka Tatiana Yasinskaya mając do dyspozycji wyłącznie różowo-miętowe papiery z kolekcji Vintage Trip wyczarowała przepiękne kartki dla babci i dziadka. Papiery zostały wytuszowane, przeszyte na maszynie i poszarpane. Zyskały romantyczny vintage'owy klimat, dodatkowo podkreślony gustownymi podróżniczymi grafikami i materiałowymi kwiatami i liśćmi. Popatrzcie, jakiego smaczku dodały chlapania, kamyczki i przydymione kryształy. Kocham kolekcje, które zapewniają mi wszystko, by stworzyć pracę bez odchodzenia od biurka. Vintage Trip, podobnie jak inne kolekcje Laserowe Love, są pod tym względem idealne. A Wy? Lubicie, kiedy kolekcja papierów pozwala na pracę tylko z nią czy jesteście miłośnikami mieszania papierów z różnych kolekcji? Hello Friends! Sometimes the situation takes us by surprise and it turns out that we don't have the papers which are dedicated to the occasion we are supposed to make cards for. If only you have Laserowe Love papers on hand, you are saved. Our collections are so rich in embellishments that you can easily create works for everyone. Our designer Tatiana Yasinskaya used only the pink and mint papers from the Vintage Trip collection to create beautiful cards for Grandma and Grandpa. The papers were inked, machine stitched and ragged. They have gained a romantic vintage feel, additionally accented with stylish travel graphics and textile flowers and leaves. Look at how the splashes, pebbles and smoky crystals added character. I love collections that provide me with everything to create work without leaving my desk. Vintage Trip, as well as other Laserowe Love collections, are perfect in this regard. And you? Do you like it when a collection of papers allows you to work only with it or are you a fan of mixing papers from different collections?
Tatiana użyła / Tatiana used: