niedziela, 29 września 2019

Dynie / Pumpkins

Cześć!
Dzisiaj jest z tobą Julia. Za oknem złota jesień i ja zainspirowała mnie cudowna jesienna paleta. Dzisiaj chcę pokazać wystrój domu - jasne kolorowe dynie! Użyłem płyty wiórowej od Laserowe Love.

Hello!
Today is Yulia with you. Outside the window, golden autumn and I was inspired by a fabulous autumn palette. I made a home decor - bright colorful pumpkins. Used a chipboard from Laserowe Love.I dyni bliżej, aby zobaczyć szczegóły:)
And pumpkin close enough to see the details:)


I used: / Użyłam:

*Tekturka - Dwa kwiatki  - Love Llama

Miłego dnia!
Have a nice day!
Yulia
Yulia

sobota, 28 września 2019

Shabby Winter album

Hi friends!
It's almost October and we have to think about winter and Christmas, right? It will take a lot of work to create all the winter / Christmas cards, albums, envelopes, exploding boxes and other paper gifts for our beloved ones. So I started a few days ago and this is one of my very first winter projects - a shabby winter photo album :) Make some tea and let's go to get inspired. I prepared a lot of photos for this post ;)

Cześć przyjaciele!
Jest prawie październik i musimy pomyśleć o zimie i Bożych Narodzeniach, prawda? Stworzenie wszystkich zimowych / świątecznych kart, albumów, kopert, eksplodujących pudeł i innych papierowych prezentów dla naszych ukochanych będzie wymagało dużo pracy. Zacząłem więc kilka dni temu i jest to jeden z moich pierwszych zimowych projektów - odrapany zimowy album ze zdjęciami :) Zrób herbatę i zacznijmy czerpać inspirację. Przygotowałem dużo zdjęć do tego postu ;)


I made an album in the size of A5 (15x21cm) for lovely winter photos. On the cover I used 3D shaker box which I filled with sequins. Then I added a winter chipboard frame, picture of snowmen and some little embellishments such as paper flowers, enamel dots and pearls.

Zrobiłem album w rozmiarze A5 (15x21 cm) na piękne zimowe zdjęcia. Na okładce użyłem shakera 3D, który wypełniłem cekinami. Następnie dodałem zimową ramę z płyty wiórowej, zdjęcie bałwanów i niektóre małe ozdoby, takie jak papierowe kwiaty, emaliowane kropki i perły.


This chipboard is simply the best! It looks so elegant and spectacular! :)
Ta płyta wiórowa jest po prostu najlepsza! Wygląda tak elegancko i efektownie! :)

Every page is quilted and hides secret pockets for photos and notes. It's very practical but also pretty.
Każda strona jest pikowana i kryje w niej tajne kieszenie na zdjęcia i notatki. Jest to bardzo praktyczne, ale także ładne.
Inside album there's also a lot of pockets for photos, postcards, tickets and notes.
Wewnątrz albumu znajduje się również wiele kieszeni na zdjęcia, pocztówki, bilety i notatki.

I created an envelope for bigger amount of photos.
Stworzyłem kopertę na większą liczbę zdjęć.
There's a place for sticking a photo on some pages, too.
Na niektórych stronach jest też miejsce do naklejenia zdjęcia.


This collection includes beautiful illustrations and I wanted to use them all.
Ta kolekcja zawiera piękne ilustracje i chciałam je wszystkie wykorzystać.


I used chipboards from other winter collections, for example Arctic Sweeties. It fits perfectly in this album!
Użyłem płyt wiórowych z innych kolekcji zimowych, na przykład Arctic Sweeties. Idealnie pasuje do tego albumu!
I used: / Użyłam:
Have a lot of fun with Laserowe Love's winter and Christmas collections ;)
Baw się dobrze z zimowymi i świątecznymi kolekcjami Laserowe Love ;)