wtorek, 20 sierpnia 2019

Gift set for traveler / Zestaw upominkowy dla podróżnika

Hi friends!
Do you love creating with the collection Vintage Gentelman? Because I do! And today I have a pretty inspiration for you. I created a gift set for traveler - a wall decoration and an exploding box for financial gift. Let's have a look ;)

Cześć przyjaciele!
Czy lubisz tworzyć z kolekcją Vintage Gentelman? Ponieważ ja tak! A dzisiaj mam dla ciebie całkiem inspirację. Stworzyłem zestaw upominkowy dla dżentelmena - dekoracja ścienna i eksplodujące pudełko na prezent finansowy. Spójrzmy ;)


At first I decorated an HDF steampunk heart, which is a perfect wall or table decoration. I decorated it with paper and pictures from the collection, new amazing chipboards from this collection and metal embellishments.

Na początku ozdobiłem steampunkowe serce HDF, które jest idealną dekoracją na ścianę lub stół. Udekorowałem go papierem i zdjęciami z kolekcji, nowymi niesamowitymi płytami wiórowymi z tej kolekcji i metalowymi zdobieniami.Then I started to create an exploding box. I have got a few new 3D miniatures to this collection and I couldn't choose which one I use in this box. Buuut.... a biplane won this time! :)

Potem zacząłem tworzyć wybuchające pudełko. Mam kilka nowych miniatur 3D do tej kolekcji i nie mogłem wybrać, której z nich użyję w tym pudełku. Aleee .... tym razem dwupłatowiec wygrał! :)I used hot embossing technique to decorate a chipboard frame with a gold colour. I embossed just first layer to create an interesting look. I did the same with a balloon chipboard inside the box.

Użyłem techniki wytłaczania na gorąco, aby ozdobić ramę z płyty wiórowej złotym kolorem. Wytłocziłem tylko pierwszą warstwę, aby stworzyć interesujący wygląd. Zrobiłem to samo z balonową płytą wiórową wewnątrz pudełka.I used: / Użyłem:Have a lot of fun with this collection and surprise gentlemen in your family with pretty handmade gifts :)
Baw się dobrze z tą kolekcją i zaskocz panów w swojej rodzinie ładnymi ręcznie robionymi prezentami :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz