środa, 18 maja 2022

Kartka urodzinowa dla dziecka z shaker boxem - krok po kroku
Birthday card for a child with a shaker box - step by step

Witajcie!

Kartki urodzinowe dla dzieci mogą być wyzwaniem, ale nasza edukatorka Ania Cytrynowe Drzewo przychodzi z pomocą i pomysłem na zaskoczenie małego solenizanta. Ania przygotowała dla Was krótki kurs step-by-step na kartkę urodzinową dla dziecka z shaker-boxem.

U Ani tym shaker boxem będzie ramka, która zazwyczaj służy za ramkę na zdjęcia w albumach. Ale jeśli nie macie takiego wykrojnika, bez trudu poradzicie sobie z linijką i nożyczkami.

Ania użyła tym razem energetycznej kolekcji papierów Laserowe Love – Vintage Trip oraz tekturek Laserowe Love z kolekcji Goodnight sweety – Emma & Billy. Pełen spis materiałów wraz z linkami znajdziecie na końcu posta.


Hello Friends! Birthday cards for kids can be a challenge, but our educator Ania Cytrynowe Drzewo comes with help and an idea to surprise the little birthday child. Ania has prepared for you a short step-by-step course on how to make a shaker box birthday card for a child. In Ania's case this shaker box will be a frame, which usually serves as a frame for photos in albums. But if you don't have such a die cutter, you can easily use a ruler and scissors. This time Ania used the energetic collection of Laserowe Love papers - Vintage Trip and Laserowe Love chipboards from the Goodnight sweets collection - Emma & Billy. Full list of materials and links can be found at the end of the post.Krok 1 – Przygotowanie bazy


A) W przypadku posiadania odpowiedniego wyjrojnika, wytnijcie ramkę na zdjęcie, następnie odetnijcie od niej rogi, które służą do jej przyklejania (tutaj są zbędne). Ramkę przyłóżcie do kartki A4 (gramatura ok. 220-250) i zaznaczcie miejsce bigowania. Zbigujcie kartkę, złóżcie i zaznaczcie miejsce cięcia. Po docięciu kartki na górze i z boku mamy gotową bazę w formacie ok. 11,5 x 17 cm.

B) Jeśli nie macie wykrojnika, wytnijcie w papierze z kolekcji Vintage Trip prostokąt ok. 2 cm mniejszy od Waszej bazy kartki. Wytnijcie w tym papierze ramkę ok. 2 cm szerokości.


Step 1 - Preparing the base A) If you have the right die-cutting tool, cut out a photo frame, then cut off the corners which are used to glue it (not needed here). Place the frame on an A4 sheet of paper (approx. 220-250 weight) and mark the crease. Close the card, fold it and mark the cutting place. After cutting the card on the top and on the side you have a ready base in format about 11,5 x 17 cm.

B) If you do not have a die cutter, cut a rectangle in the paper from the Vintage Trip collection approx. 2 cm smaller than your card base. Cut out a frame about 2 cms wide in this paper.


Krok 2 – Shaker box


Przygotujcie i dotnijcie papier, który będzie bazowym na Waszej kartce. Powinien być ok. 1 cm mniejszy od bazy kartki. Dodatkowo dziurkaczem brzegowym należy zaokrąglić jego rogi, aby nawiązywały do zaokrąglonych rogów ramki-shakera. Naklejcie go na bazę.


Step 2 - Shaker box


Prepare and cut the paper that will be the base of your card. It should be about 1 cm smaller than the base of your card. Additionally, with an edge punch you should round its corners, so that they refer to the rounded corners of the frame-shaker. Glue it onto the base.


.

Przytnijcie szybkę shakera do wielkości ramki i przyklejcie na taśmę dwustronną do odwrotu ramki-shakera.

Trim the shaker glass to the size of the frame and adhere to the back of the frame-shaker with double-sided tape.

Dotnijcie kilka pasków beermaty, które posłużą do przyklejenia shakera. Albo użyjcie taśmy piankowej.
Najlepiej o szerokości 1 cm i grubości 2 mm.
Naklejcie te paski do odwrotu ramki-shakera, do przyklejonej folii, jak najbliżej siebie.

Cut a few strips of beermat that will be used to glue the shaker. Or use foam tape. Preferably 1 cm wide and 2 mm thick. Stick these strips to the back of the frame-shaker, to the glued foil, as close together as possible.


Wyłóżcie na bazę to, co chcecie mieć w shakerze – u Ani są to miętowe i złote cekiny oraz złote gwiazdki. Czas na przyklejenie ramki-shakera do bazy (delikatnie przypudrowanie szybki mąką ziemniaczaną, zapobiega nadmiernemu elektryzowaniu cekinów do folii). Warto nieco odczekać zanim sprawdzi się działanie shaker-boxa, bo przypadkowo delikatnie wyciekający klej może złapać jakiegoś cekina ;)

HPut on the base what you want to have in the shaker - in Ania's case it's mint and gold sequins and gold stars. It's time to glue the shaker-box to the base (gently powdering it with potato flour prevents the sequins from electrifying into the foil). It's worth waiting a bit before testing the shaker-box, because accidentally gently dripping glue may catch some sequins ;)
Krok 3 – Ozdabianie

Wytnijcie pasek papieru z kolekcji, na który na górze naklejcie białą falbankę zrobioną przy użyciu dziurkacza brzegowego, a u dołu na taśmę dwustronną przyklejcie koronkę.
Szerokość paska jak papieru bazowego, wysokość ok.4 cm.

Step 3 - Decorating Cut out a strip of paper from the collection, stick a white frill made with the edge punch at the top and stick the lace at the bottom with double sided tape. Width of the strip as the base paper, height about 4 cm.

Pasek ten przyklejcie na naklejone do ramki cieniutkie paski beermaty, dla uzyskania efektu uwypuklenia.

Glue this strip onto the thin strips of beermat glued to the frame, for a highlighting effect.

Dodajcie na pasku napis wycięty wykrojnikiem, albo tekturkowy. Po lewej stronie ramki nieco na górze przyklejcie fragmenty papierowej falbanki i koronki.

Add die-cut or chipboard lettering to the strip. On the left side of the frame a bit at the top, glue sections of paper frill and lace.Wybrane do ozdobienia tekturki na krawędziach potraktujcie delikatnie tuszem wodnym Distress. Gwiazdki, chmurki i dzieciątko na księżycu przyklejcie do kartki na klej i… kartka gotowa! :)

Lightly ink the edges of the cardboard selected for embellishment with Distress Watercolor Ink. Glue the stars, clouds and baby on the moon to the card with glue and... the card is ready!
Ania użyła / Ania used:

 • wykrojnik albo linijka i nożyk do wycięcia ramki
 • dziurkacz brzegowy
 • beermata albo taśma piankowa 2 mm
 • gruba folia do shakera
 • cekiny
 • koronka 
 • tusz
 • klej
 • taśma klejąca dwustronna

 • die cutter or ruler and knife to cut out the frame
 • edge punch
 • beermata or 2 mm foam tape
 • thick shaker foil
 • sequins
 • lace 
 • ink
 • glue
 • double sided adhesive tape

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz