Regulamin wyzwań

Regulamin wyzwań Laserowe LOVE


1. Wyzwania organizuje Agencja Reklamy STUDIOGRAFIC, właściciel marki Laserowe LOVE.

2. W każdym miesiącu podamy nowy temat, na który każdy Uczestnik będzie mógł zgłosić maksymalnie trzy prace.

3. Każda zgłaszana praca musi zawierać przynajmniej jeden produkt marki Laserowe LOVE (obojętnie - papier czy tekturkę).

4. Zgłaszane prace muszą być nowe, niepublikowane przed datą ogłoszenia wyzwania. Zgłaszamy wyłącznie prace swojego autorstwa.

5. Wyzwanie rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia go na blogu i trwa do końca miesiąca, w którym ją ogłoszono.

6. Prace dodajemy bezpośrednio pod wyzwaniem za pomocą InLinkz. Link ma przekierowywać do danej pracy, a nie do całego bloga.

7. W poście ze zgłaszaną pracą musi znaleźć się link z odnośnikiem do bloga Laserowe LOVE, wyzwaniowy baner oraz link do wykorzystanego w pracy produktu marki Laserowe LOVE.

8. Laserowe LOVE zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie spełniają warunków określonych w wyzwaniu, bez uprzedniego informowania o tym Autora pracy.

9. Ze wszystkich prac spełniających wymogi regulaminu, DT wybierze jedną, a jej Autor otrzyma 5 zestawów papierów marki Laserowe LOVE.

10. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej dziesięć dni po zakończeniu wyzwania.

11. Zwycięzca zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem w sprawie ustalenia technicznych warunków odebrania wygranej w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników. E-mail do kontaktu: laserowe2love@gmail.com.

12. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację na blogu i/lub fanpage’u Laserowe LOVE oraz innych materiałach reklamowych bez autoryzacji.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez Uczestników wyzwań.

14. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.01.2017 i obowiązuje do odwołania.Rules of Laserowe LOVE challenges 1. Challenges are organized by the Advertising Agency STUDIOGRAFIC, the owner of the Laserowe LOVE brand. 2. Each month we will give you a new topic, for which each Participant will be able to submit a maximum three works. 3. Each submitted work must contain at least one Laserowe LOVE brand product (indifferently - paper or chipboard). 4. Submitted works must be new, not published before the date of the announcement of the challenge. We only submit works of authorship. 5. The challenge begins with the moment of announcing it on the blog and lasts until the end of the month in which it was announced. 6. We add the work directly under the challenge with InLinkz. The link is to redirect to the work, not to the entire blog. 7. A post with a submitted work must contain a link to the Laserowe LOVE blog, a challenge banner and a link to the Laserowe LOVE brand products used in the work. 8. Laserowe LOVE reserves the right to reject works that do not meet the conditions set out in the challenge, without first informing the author. 9. From all works that meet the requirements of the regulations, DT will select one, and its Author will receive 5 sets of Laserowe LOVE brand papers. 10. The results will be announced no later than ten days after the end of the challenge. 11. The winner is obliged to contact the Organizer regarding the technical conditions for collecting the prize within 14 days of the results being announced. E-mail to contact: laserowe2love@gmail.com. 12. Submitting a work is tantamount to consent to its publication on the blog and / or Laserowe LOVE fanpage and other advertising materials without authorization. 13. The organizer is not responsible for the content sent by the Participants of the challenges. 14. The Regulations come into force on January 16, 2017 and are valid until further notice.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz