Regulamin wyzwań

Regulamin wyzwań z Laserowe LOVE


1. Organizatorem wyzwań jest Agencja Reklamy STUDIOGRAFIC, właściciel marki Laserowe LOVE.

2. W każdej pracy zgłoszonej do wyzwania wykorzystana będzie tekturka dowolnej marki, niekoniecznie Laserowe LOVE.

3. Zgłoszone prace muszą być nowe, niepublikowane przed datą ogłoszenia wyzwania.

4. Na jedno wyzwanie, jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace.

5. Wyzwania trwać będą od 21 dnia danego miesiąca do 20 dnia kolejnego miesiąca do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej dziesięć dni po zakończeniu wyzwania.

6. Prace należy dodawać bezpośrednio pod wyzwaniem za pomocą InLinkz. Link ma przekierowywać do danej pracy, a nie do całego bloga.

7. W poście ze zgłaszaną pracą powinien być umieszczony link z odnośnikiem do bloga Laserowe LOVE oraz wyzwaniowy baner.

8. DT Laserowe LOVE zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie spełniają warunków określonych w wyzwaniu, bez uprzedniego informowania o tym Autora pracy.

9. Ze wszystkich prac spełniających wymogi regulaminu, DT wybierze jedną, a jej Autor otrzyma 5 zestawów papierów marki Laserowe LOVE.

10. Zwycięzca zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem w sprawie ustalenia technicznych warunków odebrania wygranej w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników. E-mail do kontaktu: laserowe2love@gmail.com.

11. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację na blogu i/lub fanpage’u Laserowe LOVE oraz innych materiałach reklamowych bez autoryzacji.

12. Uczestnicy wyzwań zobowiązują się do zgłaszania prac swojego autorstwa.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez uczestników wyzwań.

14. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.01.2017 i obowiązuje do odwołania.


The regulations of the challenges with Laserowe LOVE


1. The organizer of the challenges is Advertisement Agency STUDIOGRAFIC, the owner of Laserowe LOVE brand.

2. In each reported work, a chipboard of any brand will be used, not necessarily Laserowe LOVE.

3. The reported works must be new and unpublished before the date of the challange.

4. In terms of one challenge, one Participant can report at most three works.

5. The challenges will last from the 21st day of each month to the 20th day of the next month to 23:59.

6. The works must be placed directly under the challenge via InLinkz. The link must redirect to a work, not a whole blog.

7. A link to Laserowe LOVE blog and a challenge banner should be placed in a post with a reported work.

8. DT Laserowe LOVE reserves the right to reject works that don't fulfil the conditions determined in the challenge without informing the author of the work.

9. Form all the works fulfilling the requirements, DT will pick one and its author will get 5 sets of Laserowe LOVE papers.

10. The winner is obliged to contact the Organizer on a matter of arranging the terms of collecting the prize within 14 days from announcing the results. Contact email: laserowe2love@gmail.com.

11. Reporting the work is equal with a consent for its publishing on the blog and/or Laserowe LOVE fanpage and other advertisement materials without authorization.

12. The Participants of the challenges are obliged to report works of their authorship.

13. The Organizer takes no responsibility for content sent by the participants of the challenge.

14. The regulations become effective from 16.01.2017 and are in force until further notice.Pozdrawiamy
i życzymy powodzenia.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz